O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជដំណើរសេ្តចយាង សួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្ត ស្រុក សាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង(ត)
2014-01-27
ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងជាទីគោរព សក្ការ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឬទ័យ សេ្តចយាងបន្តព្រះរាជកិច្ច យាងសំណេះសំណាលសាក សួរសុខទុក្ខ និង ប្រោសព្រះរាជទានព្រះអំណោយដល់ ប្រជារាស្រ្តទីទ័លក្រ នៅកន្លែងប្រមូលផ្តុំតំណាងគ្រួសារ ចំនួន ៤៩៨នាក់មកពីភូមិ ទាំងបីរបស់ឃុំ ស្វាយ ស្រុក សាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
Visitor: 5514073
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.