O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជសារ » វិច្ឆិកា - 2021
ព្រះរាជសារផ្ញើជូន ឯកឧត្តមសេនាប្រមុខ KIM JONG UN ប្រធានកិច្ចការរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ
Visitor: 12782825
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.