O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជសារ » វិច្ឆិកា - 2021
ព្រះរាជសារផ្ញើជូន ឯកឧត្តម ANTÓNIO GUTERRES អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
Visitor: 12795996
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.