O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជសក្មមភាពមនុស្សធម៌នៅ ស្រុក ស្អាង ខេត្តកណ្តាល (តចប់)
2013-11-06
ព្រះរាជអំណោយ ប្រោសព្រះរាជទានដល់បងប្អូន ប្រជា រាស្រ្តម្នាក់ៗជាតំណាងគ្រួសារ មាន : អង្ករចំនួន៥០ គក្រ មីមួយកេស ឃឹតមួយកញ្ជាប់ ក្នុងនោះមាន : មុងមួយ ភួយមួយ សារុងមួយ ក្រមាមួយ អាវយឺត មានបោះពុម្ពផ្លាក ព្រះរាជអំណោយ ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កាល់លើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំនួន មួយ និង ថវិកាចំនួន ១០០០០០រៀល។
Visitor: 5514741
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.