O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជទស្សនកិច្ចកន្លែងតម្តល់ព្រះរីរិកធាតុ
2016-08-04
ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ជាទីគោរពសក្ការ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ស្តេចយាងទតនៅទីសក្ការ:តម្តល់ព្រះសារីរិកធាតុ ថ្ងៃទី ៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ១១:៣០ នាទី
 • មករា
 • កុម្ភៈ
 • មីនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
Visitor: 3091337
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.