O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជដំណើរសេ្តចយាង សួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្ត ស្រុក ថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ(ត)
2013-12-28
ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងជាទីគោរពសក្ការ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឬទ័យ សេ្តចយាង​បន្តព្រះរាជកិច្ច យាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខ និងប្រោសព្រះរាជទានព្រះអំណោយដល់ ប្រជារាស្រ្ត​ទី​ទ័លក្រ នៅកន្លែងប្រមូលផ្តុំ តំណាងគ្រួសារចំនួន ៤៤០ នាក់ មកពីភូមិ ទាំងប្រាំ របស់ឃុំ វាលពន់ ស្រុក ថ្ពង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ។
Visitor: 5531709
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.